امید به خدا

، خطر بخل  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 احذروا الشح فانه یکسب المقت و یشین المحاسن و یشیع العیوب .(62)
دورى کنید از بخل ، زیرا بخل دشمنى ایجاد مى کند و خوبیها را مى پوشاند و عیوب را شایع مى گرداند.

کنید از بخل دورى اى عزیزان ****که نبود این صفت زاوصاف ایمان
کند بد حسن اعمالت دمادم ****کند ظاهر عیوبت را در عالم

، عمر از دست رفته  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 اخذروا ضیاع الاعمار لا یبقى لکم ففائتها لا یعود.(61)
دورى کنید از ضایع کردن عمر در آن چیزى که سزاوار نیست ، زیرا مدت از دست رفته و فوت شده عمر بر نمى گردد.

بکن دورى مکن ضایع تو اعمار ****به چیزى که تو را نبود سزاوار
چو عمرت رفت دیگر ناید او باز ****نخواهى دید از انجامت آغاز

، همنشین خطرناک  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 احذر مجالسة قرین السوء فانه یهلک مقارنه و یردى مصاحبه .(60)
دورى کنید از همنشین و رفیق بد، به درستیکه او همنشین و رفیق خود را فاسد و هلاک مى کند.

بیا از همنشین بد حذر کن ****مشو هم محضر و ترک سفر کن
که او آخر هلاکت مى نماید ****در زشتى برویت مى گشاید

، پرهیز از دوروئى  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 احذر کل عمل یعمل فى السر و یستحبى منه فى العلانیة .(59)
دورى کن از همه عملهائى که بجا مى آورى در پنهان و حیا مى کنى آن را در ظاهر انجام دهى

به پرهیز از عملهاى نهانى ****خدا مى داند و خود هم بدانى
حیا دارى که خلق آن را بدانند ****تو را با آن عمل بیقدر دانند

، فقط امید به خدا  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 اجعلوا کل رجائکم لله سبحانه و لا ترجوا احدا سواه .(55)
قرار دهید تمام امیدوارى خود را به سوى خدا و به غیر خدا به هیچ کس ‍ امیدوار نباشید.

همه امید خود سوى خدا کن ****حساب خلق و خالق را جدا کن
مدار از خلق عالم هیچ امید ****که گردى از امید خویش نومید

، آگاه به آشکار و پنهان  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 اتقوا الله الذى ان قلتم سمع و ان اضمرتم علم .(52)
خدا را در نظر داشته باشید، زیرا اگر حرفى را بگوئید او مى شنود و بر ضمیر و درون دلهاى شما هم آگاه است .

براى حق بپرهیزاى خردمند ****بداندر فکر و ذکرت هیچ مپسند
چو گفتى بشنود او از زبانت ****وگر پنهان کنى داند نهانت

، تبعات لذت  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 اذکروا عند المعاصى ذهاب اللذات و بقاء التبعات .(51)
بیاد داشته باشید در موقع گناه کردن ، لذتهاى زود گذر و مؤ اخذه و مسئولیت آن را که در پیشگاه خداوند عالم باقى مى ماند.

چو خواهى مرتکب گردى گناهى ****بدان حق مى دهد بهرت گواهى
بکمتر وقت ، لذت گشته فانى ****عذابش هست باقى گر بدانى

، نتیجه اخلاص  
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم :

 اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل .(47)
قلب خود را از نیتهاى غیر خدائى خالص بگردان ، عمل اندک هم براى تو کافى خواهد بود.

زیادى عمل گر شد تو را نغز ****بود مانند جوزى خالى از مغز
خلوص نیت ار مقیاس باشد ****قلیلش بهتر از الماس باشد

، دوست و دشمن  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 صدیق کل امرء عقله و عدوه جهله .(43)
دوست و رفیق هر مردى عقل اوست ، و دشمن او جهل اوست .

رفیق مرد عقلش باشد اى دوست ****رفاقت کردنت با دوست
ولى جهلش بود او را چو دشمن ****زدشمن مرد عاقل نیست ایمن

، صداقت و امانت  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 الزم الصدق و الا مانة فانهما سجیة الابرار.(41).
ملازم راستگوئى و امانت دارى باشید، که این دو کار از رویه نیکان است .

سخن را راستگو، رد کن امانت ****امانت را مکن هرگز خیانت
اگر دارى تو عقل و دین و ایمان ****ملازم باش با افعال نیکان

، شرورترین  
قال رسول الله صلى الله علیه و آله لعلى یا على :

 شر الناس من اکرمه الناس اتقاء فحشه (شره ).(67)
شرورترین افراد کسى است که مردم از ترس بدزبانى او باو احترام بگذارند!

زشر هر که خلق الله ترسند ****شوند از دورى او خلق خرسند
بنابر گفته نیکان و ابرار ****کنندش احترام ، او باشد زاشرار

، حرص زشت  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 ایاک و الحرص فانه شین الدین و بئس القرین .(68)
بر تو باد باینکه دورى کنى از حرص و طمع ، زیرا حرص براى دین تو زشت و براى خودت هم بد رفیقى خواهد بود.

مباش ایجان حریص مال و امیال ****که بد باشد براى دین و اعمال
زمؤ من حرص ورزیدن خلافست ****رفیق ضد زهد و هم عفافست

، جنون خشم  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 ایاک والغضب فاوله جنون و آخره ندم .(69)
دورى کنید از غضب کردن ، زیرا اول آن دیوانگى و آخر آن پشیمانى است !

برون کن از سرت خوى غضب را ****تو نصب العین کن حلم و ادب را
که چون دیوانه گردى اول آن ****در آخرزآن عمل گردى پشیمان

، لغزشهاى پرحرفى  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 ایاک و الهذر فمن کثرت کلامه کثرت آثامه .(70)
از پر حرفى پرهیز کن ، زیرا هرکس زیاد حرف بزند، لغزشها و گناهان او هم زیاد مى گردد.

نزن حرف زیاد و باش هوشیار ****بتطویل کلامت باش بیدار
سخن گر خارج از اندازه گوئى ****طریق جرم و عصیان را بپوئى

، پرخورى و بیمارى  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 ایاک و البطنه فمن لزمها کثرت اسقامه و فسدت احلامه .(71)
بر شما باد به کم خوردن ، زیرا کسى که پربخورد زیاد مى شود امراض او و خوابهاى بد مى بیند!

بکن دورى زاکل و شرب بسیار ****که مى گردد تن و روح تو بیمار
شوى از پر خورى رنجور و نالان ****بشبها خوابها بینى پریشان

، نشانه هاى ریا کارى  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 ثلاث علامات للمرائى : ینشط اذا راءى الناس و یکسل اذا کان وحده و یحب ان یحمد فى جمیع اموره .(72)
سه جیز از علامات ریاکارى است : موقع عمل در نزد مردم نشاط دارد و بهنگام عمل در تنهائى کسل است ، و دوست دارد که مردم او را در همه کارها مدح و ستایش کنند!

سه چیز آمد علامات ریاکار ****نشاط اندر عمل در نزد انظار
کسل باشد به تنهائى در اعمال ****به مدح خلق خوش باشد در افعال

، ارزش خودشناسى  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 رحم الله امرء عرف قدره و لم یتعد طوره .(73)
رحمت خدا بر مردیکه بشناسد قدر خویش را و تجاوز از حدود خود نکند.

خدا رحمت کند آن مرد دانا ****که بشناسد بدنیا قدر خود را
تجاوز از حدود خود نگیرد ****براه حق بماند تا بمیرد

، حسد بدن را مى خورد!  
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 کما ان الصدى یاکل الحدید حتى یفنیه ، کذالک الحسد یکمد الجسد حتى یفنیه .(74)
همچنانکه زنگ آهن را مى خورد تا اینکه نابودش کند، حسد نیز بدن آدم را مى خورد و بیمار مى کند، تا از بین ببرد!

همانطورى که آهن را خورد زنگ ****حسد جسمت کند بیمار و بى رنگ
تو از بخل و حسد جانا بپرهیز ****مزن بر جسم و جانت حربه تیز

/ 0 نظر / 58 بازدید