بیماری های دستگاه گوارش

 

هلیکوباکتر پیلوری

همچنین ارتباط خاصی بین هلیکوباکترپیلوری و خطر سرطان معده وجود دارد. سرطان معده چهارمین سرطان شناخته شده و بیشترین عامل مرگ و میر سرطانی در سرتاسر جهان است. مرور سیستماتیک 12 مطالعه ای شامل 1228مورد از سرطلان معده نشان داده که عفونت هلیکوباکترپیلوری خطر سرطان های خارج  کاردیای معده را به نسبت  سه برابر افزایش می دهد. ابتلا به هلیکوباکترپیلوری برای بیش از ده سال بویژه با افزایش خطر سرطان همراه بوده است، اگر چه هلیکوباکترپیلوری اثر خنثی بر روی  خطر سرطان کاردیای معده داشته است درمان برای هلیکوباکترپیلوری معمولاً شامل مجموعه ای از سه یا چهار دارو، دو یا سه آنتی بیوتیک به علاوه یک پمپ بازدارنده هیدروژن (اسید) برای هفت الی چهارده روز داده می شود.
متأسفانه مقاومت به کلاریترومایسین که آنتی بیوتیک استاندارد است میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری را همراه با دسته کلاریترومایسین،آموکسی سیلین، پمپ بازدارنده هیدروژنی به کمتر از هشتاد درصد حتی بعد از  ده روز از درمان کاهش داده است. به طور متناوب، یک گروه از پمپ بازدارنده هیدروژنی، مترونیدازول، تتراسایکلین و نمک بیسموت ممکن است استفاده شود. با نگاهی به نوشته های علمی مشخص شده است میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری به ترتیب با چهار و سه دسته درمان دارویی81 و 78 درصد بوده است و این اختلاف چشمگیر نبود. اغلب تفاوت اندکی در تبعیت جهت درمان یا میزان واکنش های ناسازگار بین این دسته های درمانی وجود دارد. درمان چهار دارویی ممکن است به کاهش هزینه های دارویی کمک کند. البته به نظر می رسد هر دو دسته ممکن است در کنترل اولیه در موارد شکست درمان برای هلیکوباکترپیلوری استفاده شوند. دلایل زیادی جهت پیگیری میزان ریشه کنی بالاتر از هشتاد درصد برای هلیکوباکترپیلوری وجود دارد. اثرات زیان آور عفونت تأخیری (طولانی مدت) مدارک خوبی هستند و خطر برای نشانه های معدی دوازدهه ای، ایجاد زخم و سرطان بیش از وقت معین را زیادتر می کنند. درمان عفونت تأخیری می تواند از نظر زمان و تعداد قرص های لازم و اثرات جانبی آنها سخت باشد. مقایسه ای بین یک دسته جدید آزومپرازول، لووفلوکساسین و آزیترومایسین با دسته استاندارد آزومپرازول، کلاریترومایسین و آموکسی سیلین روشن ساخت که چهار درصد از آنهایی که دسته جدید و ده درصد از آنهایی که دسته استاندارد را دریافت کردند درمان ناچیز بوده است. به ترتیب میزان تحمل خود درمانی 88 درصد و70درصد گزارش شده بود. این نتایج نشان می دهد دسته درمانی جدید قابل تحمل تر بوده است اما تبعیت درمان را تغییر نداد. میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری بین دو دسته درمانی شبیه هم بود. لاکتوفرین پروتئین شیر  آهن را باند می کند و علاوه بر این لاکتوفرین به عنوان دسته درمانی برای هلیکوباکترپیلوری ممکن است میزان ریشه کنی را بهبود بخشد. در یک مطالعه 150 بیمار با عفونت هلیکوباکترپیلوری که با رابپرازول، کلاریترومایسین و تینیدازول به همراه لاکتوفرین گاوی درمان شده بودند میزان ریشه کنی در هشت هفته از 71 درصد به 92 درصد بهبود یافت. این مطالعه گروه دارو نما نداشت و همچنین از آنتی بیوتیکی استفاده شد که بندرت در ایالات متحده مورد استفاده است.
در آزمایش دیگری بیماران را با آزومپرازول، کلاریترومایسین و آموکسی سیلین با یا بدون افزودن لاکتوفرین جهت تایید قدرت ریشه کنی به همراه مصرف لاکتوفرین طی 4تا 6 هفته درمان مورد بررسی قرار دادند. میزان واکنش های ناسازگار در مواردی که سه و چهار داروی درمانی دریافت کردند مشابه بود. نتایج مختلفی از مطالعات مربوط به لاکتوفرین (به دلیل مکانیسم های ضد میکروبی متفاوت تینیدازول و آموکسی سیلین) به دست آمده است.  ممکن است فاکتورهای دیگری هم نقش داشته باشند ( ممکن است اثر درمانی به دلیل وسیع الطیف بودن تینیدازول و آموکسی سیلین باشد نه به دلیل استفاده از لاکتوفرین). در مطالعه حاضر در پی آن بود تا دریابد آیا لاکتوفرین به همراه پروبیوتیک ها می تواند نتایج درمان برای هلیکوباکترپیلوری را بهبود بخشد یا خیر. 206 بزرگسالی که در این مطالعه شرکت کردند انواعی از بیماران مبتلا به هلیکوباکترپیلوری دیده شده در جهان واقعی را منعکس کردند.

در این مطالعه بعضی از بیماران از طریق آندوسکوپی، تعدادی با تست مثبت هلیکوباکترپیلوری درمدفوع یا تست تنفسی اوره نشان دار شده با کربن تشخیص داده می شوند. همه موارد آزومپرازول بیست میلی گرمی، آموکسی سیلین هزار میلی گرم و کلاریترومایسین پانصد میلی گرمی دو بار در روز برای هفت روز دریافت کردند. گروه مداخله علاوه بر این موارد لاکتوفرین گاوی دویست میلی گرمی و قرص های پروبیوتیک روزی دو بار دریافت کردند در حالی که گروه کنترل تنها سه داروی استاندارد را دریافت کردند. پروبیوتیک پروبینول انتخاب شده بود چون روی گونه های مختلف باکتری اثر می کند. بیماران می

توانستند از سوکرال فیت به اندازه ای که در طول دوره درمان نیاز بود، استفاده کنند. پیامد اصلی پاسخ منفی به تست بعداز هشت هفته درمان بوده است.  13C-ureaتنفسی بیماران در گروه مداخله و کنترل بهبود یافت. متوسط سن بیماران 46 سال بود و بیشتر بیماران از درد اپی گاستر  و سو هاضمه شکایت داشتند. ریشه کنی هیکوباکتر پیلوری در 88 درصد از موارد به صورت تصادفی در گروه مداخله به دست آمد و در گروه کنترل 72 درصد بود. آنالیز پروتکل قبلی نتایج مشابهی را نشان داد. اگر چه میزان تبعیت درمانی

در بین گروه ها مشابه بود، میزان رویدادهای ناسازگار  نه درصد در گروه مداخله در مقابل چهل درصد در گروه کنترل بود. در گروه کنترل، عوارض جانبی تهوع، اسهال، التهاب زبان و درد شکمی بیشتر بود. مطالعه حاضر نشان داد علاوه بر درمان های بی خطر نسبی، لاکتوفرین و پروبیوتیک ها می توانند میزان موفقیت درمان هلیکوباکترپیلوری را افزایش دهند. از آنجایی که بیماران این درمان های اضافی را دریافت می کردند، کاهش رویدادهای ناسازگار را در مقایسه با افرادی که درمان استاندارد را دریافت می کردند، گزارش نمودند. مزیت لاکتوفرین و پروبیوتیک ها در ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری نمی تواند عدم بهبود بخشی تبعیت درمانی را توضیح دهد.

 

زخم معده و اثنی عشر

 

لایه‌ای ماده چسبنده‌ای به نام موکوس، (mucus) جدارهداخلیمعدهو اثنی عشر را می‌پوشاند و این قسمتهارا از اسید محافظت می‌کند. اگر این لایه آسیب ببیند، آنگاه بافت حساس زیر آن درمعرض اسید قرار می‌گیرد. (در طی فرآیند گوارش مواد غذایی، اسیدهای مخصوصی از معدهتولید و ترشح می‌شود.) آزردگی بافت معده و اثنی عشر توسط اسید، موجب ایجاد زخممی‌شود. اولسر پپتیک (Peptic ulcer) نامی است که به مجموعه زخمهای موجود در معده واثنی عشر قسمت بالایی روده کوچک) اطلاق می‌شود

دستگاه گوارشانسان، لوله طویلی که از یک سوبه دهان و از سوی دیگر به مخرج ارتباط دارد. این لوله به تناسب نوع کاری که انجاممی‌دهد به بخشهای گوناگون تقسیم شده و هر بخش دارای ساختار ویژه‌ای است. مواد غذاییدر حین عبور از لوله گوارش از دهان، حلق،مری، معده،رودهکوچک،رودهبزرگو راست روده می‌گذرند. در دستگاه گوارش، غدد متعددی یافت می‌شوند که درعمل گوارش، دستگاه گوارش دو عمل اساسی و مختلف را انجام می‌دهد که یکی گوارش، دیگریجذب غذا می‌باشد. گوارش در دهان، معده و روده کوچک و جذب اصلی در روده کوچک انجاممی‌شود

شیوع بیماری

زخمهای اثنی عشر نسبت به زخمهای معده شیوع بیشتری دارند ومعمولا در افراد 20 تا 45 ساله رخ می‌دهند و میزان شیوع آن در مردان نیز بیشتر است. اما زخم معده بیشتر در افراد با سنین بالای 50 سال دیده می شود. در انگلستان، یکنفر از هر 8 نفر، زخم معده واثنی عشر را در زندگی خود تجربه کرده است.

علل

شایعترین باکتری ایجاد کننده زخم، باکتری هلیکوباکترپیلوری (Helicobacter Pylori) می‌باشد. این باکتری در عفونتهای انسانی بسیار شایع است و بانیمی از جمعیت میانسالان در انگلستان همراه است، هر چند تعداد کمی از آنها مبتلا بهاولسر پپتیک می‌شوند. این باکتری توسط آب و غذا منتشر می‌شود، همچنین در بزاق دهاننیز دیده شده است و احتمال می‌رود که بتواند از راه هایی مثل بوسیدن هم انتقالیابد. این باکتری می‌تواند به دیواره معده چسبیده و باعث ضعیف شدن و التهاب آن قسمتاز معده می‌شود.

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDS) مانندآسپرینوایبوپروفیننیز معده را مستعد تاثیر پذیریاز اسید می‌کنند. (این داروها برای درمان دردها استفاده می‌شوند.) این داروهامی‌توانند علاوه بر ایجاد اختلال در لایه جوشاننده جداره معده در جریان خونرسانی بهمعده و بازسازی سلولهای بدن نیز تاثیر گذار باشند.

عوامل ژنتیکی نیز در ایجاد اولسر پپتیک دخیلند. احتمال ابتلای کسانی که سابقهخانوادگی چنین بیماریی را دارند، به این بیماری بیشتر می‌باشد. سیگار کشیدن و نوشیدن نوشابه‌های الکلی نیز می‌تواند موجب چنین ‌آزردگی‌هاییشود چنینی عواملی جدارهسیگار کشیدن و نوشیدن نوشابه‌های الکلی نیز می‌تواند موجب چنین ‌آزردگی‌هاییشود چنینی عواملی جداره معدهو اثنی عشر را آزرده می‌کنند و از تولید موکوس جلوگیریمی‌کنند. استرسبه علت ایجاد کننده زخم مطرح نمی‌شود، بلکه باعث تشدید و زخیم شدن علائم زخمهایی کهقبلا به وجود آمده است، می‌گردد،

 علایم

برخی از افراد مبتلا، علایمی را از خود نشان نمی‌دهند و هیچگاه درنمی‌یابند که مبتلا به اولسر پپتیک هستند یا برخی اوقات علائمی چونسوء هاضمهو یا سوزش سردل را از خود نشانمی‌دهند. اگر علایم در بیمار ظهور کند؛ به قرار زیر خواهد بود:

درد و یا سوزش در قسمت بالای شکم یا زیرقفسهسینهکه این درد هنگامی که معده خالی است شدیدتر و بدتر می‌شود و بعد از غذاخوردن بهبود می‌یابد و دوباره پس از چند ساعتی عود می‌کند.

درد ناشی اززخم معدهبا غذا خوردن بدتر می‌شود. اشکال در بلعیدن و یا برگشتن غذای بلعیده شده به دهان رخ می‌دهداحساس نفخ و دل درد پس از خوردنتهوع و استفراغکم اشتهایی و از دست دادن وزندرد شدید در مورد زخمهای شدیدخونریزی

علائم خطرناک:استفراغ خونی:به یاد داشته باشید که ممکن است قسمتی از خون مترشحه درزخمها از سیستم گوارشی عبور کند و به صورت قهوه‌ای خارج شود. مدفوع سیاه:که نمایانگر خون ریزی از زخم است. درد

/ 2 نظر / 322 بازدید
امجد خان

عالی بود. خیل کامل بود.

سعید

با سلام - فرد مبتلا به سرطان مری یا معده ، بعد از عمل جراحی تا چه مدت زنده می ماند؟ لطفا با کمال صداقت و در اسرع وقت به سوال بنده پاسخ بفرمایید. با تشکر